پارسا جیگر مامان و بابا

پسرم تو هیچی کم نداری برای همه چی من بودن
1